AMERICA – revelata in Apocalipsa lui Ioan – (Ellen G.White;1827-1915)

În capitolul 13 (vers.1-10), este descrisã o altã fiar㠄ca un leopard”,
cãruia balaurul i-a dat „puterea lui, tronul lui si o stãpânire mare”.Acest simbol, asa cum au crezut majoritatea protestantilor, reprezintã papalitatea care a urmat puterii, tronului si autoritãtii detinute odinioarã de Imperiul Roman. Despre fiara care seamãnã cu un leopard se spune:„I s-a dat o gurã, care rostea vorbe mari si hule… si-a deschis gura si a început sã rosteascã hule împotriva lui Dumnezeu, sã-I huleascã Numele, cortul si pe cei ce locuiesc în cer.
I s-a dat sã facã rãzboi cu sfintii si sã-i biruie.

Si i s-a dat stãpânire peste orice semintie, peste orice norod, peste orice limbã si peste orice neam.” Aceastã profetie,care este aproape la fel cu descrierea cornului mic din Daniel, capitolul 7, aratã fãrã îndoialã cãtre papalitate.„I s-a dat putere sã lucreze patruzeci si douã de luni.” Iar profetul spune: „Am vãzut unul din capetele ei rãnit de moarte”. Si iarãsi: „Cel care duce pe altii în robie trebuie sã meargã si el în robie”; „cine ucide cu sabia trebuie sã fie ucis de sabie”. Cele patruzeci si douã de luni sunt acelasi lucru ca o vreme, douã vremi si o jumãtate de vreme, trei ani si jumãtate sau 1.260 de zile din Daniel, capitolul 7–timpul în care puterea papalã urma sã-l persecute pe poporul lui Dumnezeu. Aceastã perioadã, asa cum se spune în capitolul precedent, a început cu suprematia papalã, anul 538 d.Hr., si s-a încheiat în anul 1798. La data aceasta, papa a fost fãcut prizonier de cãtre armata francezã, puterea papalã a primit rana de moarte si astfel s-a împlinit profetia: „Cine duce pe altii în robie va merge si el în robie”.

În momentul acesta, este introdus un alt simbol. Profetul spune:„
Apoi am vãzut ridicându-se din pãmânt o altã fiarã, care avea douã coarne ca ale unui miel” (Apoc. 13,11).

Atât aparitia acestei fiare, cât si modul în care s-a ridicat aratã cã poporul pe care îl reprezintã nu se aseamãnã cu acela reprezentat în simbolurile precedente. Marile împãrãtii care au stãpânit lumea au fost prezentate profetului Daniel ca niste fiare de pradã, ridicându-se atunci când „cele patru vânturi ale cerului au suflat peste marea cea mare” (Dan. 7,2). În Apocalipsa,capitolul 17, un înger a explicat cã apele reprezint㠄popoare, multimi,natiuni si limbi” (Apoc. 17,15). Vânturile sunt un simbol al luptei. Cele patru vânturi ale cerului suflând pe marea cea mare reprezintã scenele teribile de luptã si revolutie prin care împãrãtiile au ajuns la putere.Dar fiara cu coarne ca de miel a fost vãzut㠄iesind din pãmânt”. În loc sã distrugã alte puteri pentru a o întemeia pe a ei, natiunea reprezentatã astfel trebuie sã se ridice într-un teritoriu neocupat mai înainte si sã se dezvolte treptat si pasnic. Nu putea deci sã se ridice dintre popoarele aflate în luptã si frãmântate, din Lumea Veche–acea mare tulburatã de „popoare, multimi, natiuni si limbi”. Trebuie cãutatã deci în continentul apusean.Care natiune din Lumea Nouã, în anul 1798, se dezvolta, având perspectiva puterii si mãretiei si atrãgând atentia lumii? Aplicatia simbolului nu admite nici o îndoialã.

O singurã natiune si numai una împlineste toate amãnuntele acestei profetii, indicând fãrã gres spre Statele Unite ale Americii.

Foarte adesea, ideile sau exact cuvintele scriitorului sacru au fost folosite, fãrã sã-si dea seama, de oratori si istorici care au descris nasterea, ridicarea si cresterea acestei natiuni.Fiara a fost vãzutã ridicându-se din pãmânt; si dupã traducãtori, cuvântul profetiei redat prin „iesind” înseamnã literal „a creste, a se înãlta ca o plantã”. si, asa cum am vãzut, natiunea trebuie sã se ridice într-un teritoriu neocupat mai înainte. Un scriitor renumit, descriind dezvoltarea Statelor Unite, vorbeste despre „taina iesirii ei din gol” si spune: „Ca o sãmântã tãcutã ne-am dezvoltat într-un imperiu”. (G.A. Townsend,The New World Compared With the Old , p.462). O revistã europeanã,din anul 1850, vorbea despre Statele Unite ca despre un imperiu minunat,care „se ridic㔠„în tãcerea pãmântului, adãugând zilnic la puterea si mândria lui”. (The Dublin Nation). Edward Everett, într-un discurs cu privire la pãrintii pelerini, întemeietorii acestei natiuni, spunea: „Au cãutat ei un loc retras, inofensiv prin obscuritatea lui si sigur însingurãtatea lui, unde mica bisericã din Leyden s-ar fi putut bucura delibertate de constiintã? Iatã regiuni puternice, peste care, în cuceriri pasnice…, ei au purtat steagurile crucii!” (Vorbire tinutã la Plymouth,Massachusetts, 22 dec. 1824, p.11)„si ea avea douã coarne ca ale unui miel.” Coarnele ca de miel aratã tinerete, nevinovãtie si blândete, care reprezintã exact caracterul Statelor Unite, arãtate profetului ca „iesind” în anul 1798. Printre crestinii exilati, care au fugit în America si au cãutat adãpost de persecutia regalã si de intoleranta preotilor, erau multi care s-au hotãrât sã întemeieze o guvernare pe temelia solidã a libertãtii religioase si civile.Vederile lor si-au gãsit întruchiparea în Declaratia de Independentã,care a stabilit marele adevãr c㠄toti oamenii sunt creati egali” si înzestrati cu dreptul inalienabil la „viatã, libertate si cãutarea fericirii”. Iar constitutia le-a garantat oamenilor dreptul la autoguvernare, dând asigurarea cã reprezentantii alesi prin votul poporului sunt împuterniciti si pot sã aplice legea. Libertatea credintei religioase a fost de asemenea garantatã, fiecãrui om fiindu-i îngãduit sã se închine lui Dumnezeu dupã glasul constiinþei lui. Principiile republicane si cele protestante au devenit principiile fundamentale ale tãrii. Aceste principii sunt secretul puterii si prosperitãtii ei. Toti cei persecutati si asupriti din întreaga crestinãtate s-au îndreptat cãtre aceastã tarã cu interes si cu nãdejde. Milioane de oameni au cãutat tãrmurile ei, iar Statele Unite au ajuns curând printre cele mai puternice natiuni ale pãmântului.

Dar fiara cu coarne ca de miel „vorbea ca un balaur.

Ea lucra cutoatã puterea fiarei dintâi înaintea ei; si fãcea ca pãmântul si locuitoriilui sã se închine fiarei dintâi, a cãrei ranã de moarte fusese vindecatã….Ea a zis locuitorilor pãmântului sã facã o icoanã fiarei, care avea ranade sabie si trãia” (Apoc. 13,11-14).Coarnele ca de miel si glasul de balaur, din punct de vedere simbolic,indicã o contradictie flagrantã între mãrturisirile si practicile natiunii reprezentate în felul acesta. Vorbirea acestei natiuni reprezintã actiunile puterilor ei legislative si juridice. Prin astfel de actiuni vor fi contrazise principiile liberale si pasnice pe care le pusese odinioarã la temelia politicii ei.
Profetizarea cã va vorbi „ca un balaur” si va folosi „toatã puterea fiarei dintâi” prevesteste în mod clar dezvoltarea unui spirit de intolerantã si persecutie, pe care l-au manifestat natiunile reprezentate prin balaur si prin fiara care semãna cu un leopard. Iar declaratia cã fiara cu douã coarne „fãcea pãmântul si locuitorii lui sã se închine fiarei dintâi” aratã cã autoritatea acestui popor urmeazã sã fie folositã pentru impunerea unei respectãri care va constitui un act de închinare,de respect fatã de papalitate.O astfel de actiune va fi contrarã principiilor acestei guvernãri,geniului institutiilor ei libere, mãrturisirilor solemne si directe din Declaratia de Independentã si din Constitutie. Întemeietorii natiunii au cãutat cu întelepciune sã vegheze împotriva folosirii puterii pãmântesti din partea bisericii, cu urmarea ei inevitabil㠖 intoleranta si persecutia.Constitutia prevede c㠄Congresul nu poate da nici o lege care sã respecte stabilirea unei religii sau sã interzicã exercitarea liberã a ei” si c㠄nici o probã religioasã sã nu fie cerutã ca o calificare pentru un serviciu public în Statele Unite”. Numai printr-o violare flagrantã a acestor garantii ale libertãtii natiunii poate fi impusã o lege religioasã de cãtre autoritatea civilã. De altfel, inconsecvenþa unei asemenea actiuni nu putea fi mai bine exprimatã de cum o exprimã simbolurile: o fiarã care are coarne ca de miel– pretinzându-se curatã, amabilã si nevinovatã– care vorbeste ca un balaur.„A zis locuitorilor pãmântului sã facã o icoanã fiarei.” Aici este prezentatã clar o formã de guvernare, în care puterea legislativã apartine poporului, o dovadã izbitoare cã Statele Unite sunt natiunea arãtatã în profetie.

Dar ce este „chipul fiarei” si cum va fi realizatã?

Icoana este fãcutã de fiara cu douã coarne si este fãcutã pentru fiarã. Mai este numitã si icoanã a fiarei. Pentru a vedea cu ce se aseamãnã icoana si cum va fi realizatã, trebuie sã studiem caracteristicile fiarei însesi– papalitatea.Atunci când prima bisericã a decãzut, depãrtându-se de simplitatea Evangheliei, si a primit riturile si obiceiurile pãgâne, a pierdut Spiritul si puterea lui Dumnezeu; dar, pentru a stãpâni totusi constiintele oamenilor,a cãutat sprijinul puterii pãmântesti. Astfel a rezultat papalitatea, o bisericã ce a subjugat chiar si puterea statului si a folosit-o pentru realizarea planurilor ei, mai ales pentru pedepsirea „ereziei”. Pentru ca Statele Unite sã facã un chip fiarei, puterea religioasã trebuie sã stãpâneascã asupra guvernului civil, astfel încât însãsi autoritatea statului sã fie folositã de bisericã pentru a-si ajunge scopurile ei.Oriunde biserica a câstigat putere pãmânteascã, ea a folosit-o pentru pedepsirea celor abãtuti de la învãtãtura ei. Si bisericile protestante care au cãlcat pe urmele Romei, încheind aliantã cu puterile lumesti, au manifestat aceeasi dorintã de a restrânge libertatea de constiintã. Un exemplu de felul acesta este dat de persecutia Bisericii Anglicane asupra unor disidenti, care a durat mult timp. În secolele XVI ºi XVII, mii deslujitori care nu s-au supus au fost constrânsi sã plece din bisericile lor si multi, atât pastori, cât si laici au fost supusi la amendã, închisoare,torturã si martiriu.Apostazia a fost aceea care a condus biserica primarã sã caute ajutor la conducerea civilã si aceasta a pregãtit calea pentru dezvoltarea papalitãtii–a fiarei. Pavel spunea: „Va veni lepãdarea de credintã, si se va descoperi omul fãrãdelegii” (2 Tes. 2,3). În felul acesta, apostazia în bisericã va pregãti calea pentru chipul fiarei.Biblia spune cã înainte de venirea Domnului va exista o stare de decãdere religioasã, asemãnãtoare cu aceea din primele veacuri. „Sã stii cã în zilele din urmã vor fi vremuri grele. Cãci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lãudãrosi, trufasi, hulitori, neascultãtori de pãrinti,nemultumitori, fãrã evlavie, fãrã dragoste fireascã, neînduplecati,clevetitori, neînfrânati, neîmblânziti, neiubitori de bine, vânzãtori,obraznici, îngâmfati; iubitori mai mult de plãceri decât iubitori deDumnezeu; având doar o formã de evlavie, dar tãgãduindu-i puterea”(2 Tim. 3,1-5). „Dar Duhul spune lãmurit cã, în vremurile din urmã, unii se vor lepãda de credinþã, ca sã se alipeascã de duhuri înselãtoare si deînvãþãturile dracilor” (1 Tim. 4,1). Satana va lucra „cu tot felul de minuni,de semne si puteri mincinoase, si cu toate amãgirile nelegiuirii; si toti aceia care n-au primit dragostea adevãrului ca sã fie mântuiti vor fi lãsati sã primeascã o lucrare de rãtãcire, ca sã creadã o minciunã”(2 Tes. 2,9-11). Când se va ajunge la aceastã stare de nelegiuire, vor urma aceleasi consecinte ca în primele secole.Larga diversitate a doctrinelor bisericilor protestante este privitã demulti ca fiind o dovadã hotãrâtoare cã niciodatã nu se va putea face vreun efort pentru a se asigura o uniformitate fortatã. Dar s-a vãzut,de-a lungul anilor, în bisericile de credintã protestantã, un sentiment puternic si mereu crescând în favoarea unei uniri întemeiate pe punctele comune de doctrinã. Pentru a se asigura o astfel de unire, este neapãrat necesar sã se renunte la discutarea subiectelor asupra cãrora nu sunt de acord– oricât de importante ar fi din punct de vedere biblic.Charles Beecher, într-o predicã în anul 1846, a afirmat c㠄lucrarea denominatiunilor evanghelice protestante nu numai cã s-a dezvoltat pe tot parcursul sub presiunea grozavã a fricii omenesti; dar ei trãiesc, se miscã si respirã într-o stare de lucruri radical coruptã, fãcând apel la orice element josnic al firii lor, pentru a aduce la tãcere adevãrul si pentru a-si pleca genunchiul înaintea puterii apostaziei. Nu astfel s-au întâmplat lucrurile cu Roma? Nu trãim noi viata ei din nou? si ce vedem chiar în fata noastrã? Un alt conciliu general! O adunare mondialã! O aliantã evanghelicã si un crez universal!” (Sermon on „The Bible aSufficient Creed”, þinutã la Fort Wayne, Indiana, 22 febr. 1846). Când acest lucru va fi realizat, atunci, în efortul de a asigura o uniformitate totalã, va fi numai un pas pânã la recurgerea la fortã.Atunci când bisericile principale din Statele Unite se vor uni asupra unor puncte de doctrinã care le sunt comune, vor influenta statul pentru a impune decretele lor si pentru a susþine institutiile lor, atunci America protestantã va face o icoanã bisericii Romei, iar aplicarea pedepselor civile asupra disidentilor va fi rezultatul inevitabil al acestor actiuni.

Fiara cu douã coarne va face (va porunci)

„ca toti, mici si mari, bogati si sãraci, slobozi si robi sã primeascã un semn pe mâna dreaptã sau pe frunte: si nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde, fãrã sã aibã semnul acesta, adicã numele fiarei, sau numãrul numelui ei” (Apoc.13,16.17). Avertizarea îngerului al treilea este: „Dacã se închinã cineva fiarei si chipului ei, si primeste semnul ei pe frunte sau pe mânã, va bea si el din vinul mâniei lui Dumnezeu….”
„Fiara” mentionatã în aceastã solie, a cãrei închinare este impusã de fiara cu douã coarne, este prima,sau fiara care seamãnã cu leopardul, din Apocalipsa, capitolul 13– papalitatea.
„Chipul fiarei” reprezintã acea formã a protestantismului decãzut, care se va dezvolta atunci când bisericile protestante vor cãuta ajutorul puterii civile pentru impunerea dogmelor lor.
„Semnul fiarei”rãmâne sã fie definit în viitor.

(Ellen G. White – Tragedia Veacurilor)

Anunțuri

15 păreri la “AMERICA – revelata in Apocalipsa lui Ioan – (Ellen G.White;1827-1915)

 1. Primul Papă oficial a fost Silvestru I, între 314-331, aşadar cad datele cu trei vremi jumate ce corespundeau Vaticanului. Acest Papă este primul stăpân religios care, cu voia împăratului Constantin a „propovăduit” un creştinism golit de sens peste tot Imperiul Roman, de la Marea Neagră până la Atlantic şi în tot bazinul mediteranean, eludând Biblia prin bulele şi edictele papale. Cornul mic nu poate fi o instituţie atât de mare, puternică şi vastă precum biserica romano-catolică. Iar această instituţie nu a căzut de sabie, ci Israelul a fost doborât de sabie, pentru ca apoi să fie reânfinţat după 2000 de ani. Toate datele referitoare la fiară, la unul din capetele rănit de moarte şi care a reânviat duc la Israel drept fiara dintâi metamorfozată. Cornul mic aşadar este mai degrabă aluzia la o naţiune mică, cum este cea evreiască. Israelul a fost înfiinţat de USA şi URSS. Fiara cu două coarne este Imperiul Semito-Mason, cu cele două coarne şi hulele lor, USA şi URSS care au la bază ateismul anti-creştin de tip darwinist prin care au impus erezia aşa-zisei teorii a evoluţiei (hulele anti-creştine), teorie prin care evreii au creat haos în rândul neamurilor, le-au dezbinat şi le-au subjugat, manipulându-le până la a le face să se lupte între ele şi apoi să înfiinţeze Israelul şi FMI-ul, care FMI este o instituţie eminamente satanică prin care banul dictează asupra conştiinţei şi drepturilor omului. Astfel, tot ceea ce există, sensul lucrurilor, al fabricilor şi fermelor nu mai este binele şi asigurarea vieţii oamenilor, ci profitul unei elite satanice de patroni, de călăi ce în majoritate sunt semito-masoni. E o realitate asta, nu poate fi negată. Plus de asta sunt referiri elocvente la numele şi felul fiarei, referiri ce fără dubiu conduc către demascarea Israelului drept principalul cap al balaurului, al fiarei, capul rănit de moarte, de sabie (desfiinţarea Israelului de către romani) şi reânviat aproximativ 2000 de ani mai târziu (1947). Biblia dă indicii clare, neechivoce:
  – NUMELE FIAREI, SAU NUMĂRUL NUMELUI FIAREI ESTE UN NUMĂR DE OM, ANUME 6 6 6. CEI ÎNȚELEPȚI SĂ JUDECE SPUNE DOMNUL. AȘADAR SĂ JUDECĂM, NOI CU CAPUL NOSTRU, FIECARE OM ÎN PARTE. CINE SE OPUNE LUI DUMNEZEU? EVIDENT, BALAURUL, FIARA, IAR ACEST NUME AL FIAREI ESTE DAT DUPĂ NUMELE UNUI OM, RESPECTIV IMPOSTORUL IACOV, CEL CARE I-A UZURPAT DREPTUL PRIMULUI NĂSCUT FRATELUI SĂU ESAU. BA MAI MULT, IACOV S-A LUPTAT CU DUMNEZEU LA TRECEREA UNUI PÂRLEAZ, IAR DUMNEZEU L-A LOVIT ÎN INTERIORUL COAPSEI PE IACOV, DAR L-A LĂSAT ÎN VIAȚĂ. DE ATUNCI, DUMNEZEU I-A DAT LUI IACOV NUMELE DE ISRAEL, CARE ÎNSEAMNĂ ”CEL CE SE LUPTĂ CU DUMNEZEU”( FACEREA 32.28). ACESTA ESTE SIMBOLUL FIAREI, EVIDENT, CĂCI ORICINE SE LUPTĂ CU DUMNEZEU ESTE SATAN SAU SLUJITOR AL LUI SATAN. CĂ IACOV E POSIBIL SĂ SE FII CĂIT PENTRU RELELE LUI ÎN VIAȚĂ ESTE UNA, DAR SIMBOLUL NUMELUI SĂU RĂMÂNE, ESTE STATUL ISRAEL, ADICĂ E NUMELE COMPUS DIN 6 LITERE ȘI CARE ÎNSEAMNĂ PRACTIC SATAN, CĂCI SATAN E CEL CE SE LUPTĂ CU DUMNEZEU ȘI VREA SĂ-I UZURPE TRONUL. STATUL ISRAEL, AL CĂRUI NUME ESTE COMPUS DIN 6 LITERE, A APĂRUT DE 3 ORI ÎN ISTORIE, ULTIMA DATĂ ÎN 1947, DUPĂ O DISPARIȚIE DE 2000 DE ANI; DE AICI VINE SIMBOLUL LUI ISRAEL, CARE ESTE CIFRA 6 REPETATĂ DE 3 ORI, ADICĂ 6 6 6. LA REÂNFIINȚAREA ISRAELULUI AU CONTRIBUIT CAPITAL EVREUL STALIN, CARE A RECUNOSCUT PRIMUL OFICIAL ISRAELUL CA STAT AL EVREILOR, DAR ȘI SEMITO-MASONUL TRUMAN CARE A TRIMIS SCLAVII AMERICANI CU LOGISTICA ȘI TRUPELE NECESARE SUBJUGĂRII ȘI MASACRĂRII PALESTINIENILOR CE NU ACCEPTAU OCUPAȚIA EVREIASCĂ, ADICĂ SEMITO-MASONII CE CONDUCEAU URSS-UL ȘI USA-UL. CĂ OMUL IACOV S-A MÂNTUIT E UNA, DAR CĂ STATUL ISRAEL ÎL REPREZINTĂ PE SATAN ESTE ALTA, ANUME O CERTITUDINE (VEZI LUCA13.34, UNDE DUMNEZEU NE ARATĂ CLAR CĂ IERUSALIMUL PĂMÂNTESC ESTE NEDREPT, MALEFIC). ASTFEL, ESTE FOARTE MARE PROBABILITATEA CĂ FIARA LA CARE SE ÎNCHINĂ TOȚI REGII ȘI DOMNITORII PĂMÂNTULUI, BOGAȚII ȘI SĂRACII LUMII ESTE STATUL ISRAEL, CĂCI CE ALT STAT S-AR MAI PUTEA REÎNFIINȚA DUPĂ 2000 DE ANI DE LA DISPARIȚIE? DACO-ROMÂNII DE EXEMPLU, DEȘI SUNT MAJORITARI PE TERITORIILE FOSTEI DACII TOT NU POT REUNI TOATE TERITORIILE ROMÂNEȘTI, SAU KURZII CARE SUNT ÎMPĂRȚIȚI ÎNTRE ALTE STATE, SAU BASCII, ETC. SINGURA EXCEPȚIE DIN ISTORIE A UNUI STAT REÂNFIINȚAT DUPĂ 2000 DE ANI DE LA DISPARIȚIE ESTE STATUL ISRAEL, DE ACEEA SE SPUNE ÎN BIBLIE CĂ TOȚI SE VOR MIRA DE PUTEREEA FIAREI, CĂCI MASS-MEDIA CONTROLATĂ MONDIAL DE EVREI PRIN MASONERIA ÎN CARE SUNT ÎNCARTIRUIȚI MAJORITATEA DREGĂTORILOR LUMII ARE GRIJĂ SĂ NE ASCUNDĂ ADEVĂRUL DESPRE FAPTUL CĂ EVREII CONDUC DE FACTO STATELE UNITE, URSS-UL ȘI URMAȘII, UE, AUSTRALIA, AFRICA, JAPONIA, INDIA, ETC, ÎNFIINȚÂND CHIAR ȘI PARLAMENTUL EVREIESC DE LA BRUXELLES, DE UNDE EVREII MASONO-TALMUZI, ANTI-CREȘTINI, ANTI-HRISTICI CONDUC PE FAȚĂ TOATĂ EUROPA: APOCALIPSA 13.18

  Apreciază

  • Din cîte văd,și din articol,calculele lor încep cu primul papă care a avut sau a pus mîna pe puterea politică la Roma.Anii 538,cînd papalitatea ia ființă ca ENTITATE POLITICĂ, încoronată pe fantoma imperiului roman(care stătea în cale ..)și ..după o perioadă, armata franceză îl ia prizonier pe acel papă(desființînd astfel puterea pol.)..aici apare „rana de sabie”(dînd aici interpretare simbolică ,nu literală).Astfel iese calculul lor..,mai ales că Mussolini ,la o dată anume „vindecă rana” și se încadrează vremurile.Eu nu m-am concentrat ,dar se spune că ..calculul lor e simplu.O zi = un an

   Sistemului religios romano-catolic,i se atribuie un alt simbol:”femeia care călărește pe fiară”Apoc. 17 și care are în mînă un ” potir cu spurcăciuni” (învățături pagîne) și care a îmbătat pămîntul cu ” vinul curviei ei”(falsele doctrine).

   (Cred că E.W. ,referindu-se la formarea Americii,a vrut să evidențieze contrastul cu celelalte imperii care au luat naștere prin mari războaie de cucerire dusă între marile puteri..pe cînd peste ocean s-a exterminat populația indigenă prin răzb. locale duse de detașamentele respective..ar fi fost mai corectă exprimarea:”relativ locuită”..în contrast cu învălmășeala de popoare din occident).

   Apreciază

 2. „Apocalipsa 13,reliefează forma finală a imperiului roman,mai detaliat.” – Sunt total de acord. INSA, sa fim atenti, CUM anume acest imperiu supravietuieste. El trece prin diferite forme de TRANSFORMARE si RETRANSFORMARE – cum a si fost descris de profetul Daniel – PANA LA FORMA FINALA, care este ULTIMA fiara din Apocalipsa… Deci sunt doua fiare IN APARENTA insa in realitae este numai o SINGURA fiara. In Apocalipsa ni se prezinta ultima stare de metamorfoza – TRANSFORMARE> cand dintr-o fiara cu zece coarne se transforma intr-o fiara cu doua coarne. In Apocalipsa vedem batalia gigantilor – a diadohilor – din timpul sfarsitului. Sunt sapte „diadohi” dintre care trei isi vor disputa sangeros suprematia cu un corn mic si neinsemnat care se ridica ultimul si intra in jocul ptr suprematie. Bis adventista greseste ca se uita tot timpul inapoi si nu vede ca scenariul descris este ultimul, ULTIMUL. Este cel care se va juca in VIITOR… undeva in VIITOR.

  De aceea este impropriu spus> Astfel,avem prezente acolo două fiare gigant(și care devin prietene)…

  NICIDECUM. Scenariul adv este gresit.

  Apreciază

  • ..poate fi greșit,eu nu zic nu.
   totuși în Apoc.13,avem expresia „o altă fiară”.tabloul descris este complex,de aceea și ideea dvs. cu ‘metamorfoza’ romană este interesantă(Yasser Arafat ar fi avut o exprimare:”USA este noul i. roman”)
   totuși fiarele.una iese „din mare” și cealaltă ,iese „din pămînt”.Pare a fi ceva distinct.
   ~~~~~~~
   „scenariul adventist”

   mă tem că -această
   interpretare(două fiare)- nu este premieră adventistă.
   părinții reformei observau și ei papalitatea ca fiind forma finală a imp. roman ,dar mai
   așteptau și o altă fiară „cu coarne de miel” la care John Wesley făcea referire:”.. nu poate fi departe,
   trebuie să apară și ea”.(America?)
   ~~~~~~~~~~~~~~
   -trei coarne care cad,dinaintea „cornului mic”-Dan.7:24

   (vandalii,ostrogoții și herulii)..
   ..trei regate care au căzut(incomodau papalitatea).acest lucru era știut și atunci..pe vremea reformațiunii ,considerat detaliu important pt. identificarea sistemului papal ca fiind”cornul mic” care nu putea să apară decît după divizarea i. roman în 10 regate: ..vandalii,herulii,ostrogoții,francii,burgunzii,suecii,saxonii etc.
   instituția politico-religioasă
   a papalității este un sistem destul de longeviv..și,de-a lungul istoriei ,s-a văzut clar cum,”face război sfinților și îi biruie”)..și mai are și o „rană de sabie” dacă luăm în considerare ce a făcut generalul Berthier ,cînd l-a luat prizonier pe acel papă..

   iată doar cîteva detalii care îi fac pe unii să creadă că sistemul papal corespunde „cornului mic”(Dan. 7),care a apărut în trecut și nu în viitor..

   Apreciază

   • Timpul spune intotdeauna adevarul. Vom trai si vom vedea. Dar ceea neaparat tre vazut la ora actuala, este ca scenariul cu cele sapte capete si zece coarne nu trebuie pus in primul secol. Multi se impiedica intr-o fraza din Apocalipas „unul este”, neintelegand timpul in cauza. Ei nu inteleg ca apostolul a fost rapit inanite, in timpul de pe urma, si nu a stat pe loc sa contemple situatia politica a vremii de atunci. Apostolul descrie situatia politica care va fi cu cativa ani inainte de venirea Domnului nostru Isus si nu situatia din primul secol. Cei sapte imparati sunt diadohii imperiului roman divizat din timpul sfarsitului si nu din evul mediu. Ei se bat pentru suprematie in timpul sfarsitului nu antichitate sau in evul mediu. Ceea ce mai trebuie observat este un amanunt foarte important. Profetul Daniel descrie in ce stare (in ce „hal” vorba poporului) va ajunge imperiul roman, dar nota bene, ca el (imperiul) totusi nu va muri ci va continua sa traiasca in aceasta stare jalnica de divizare. Aceasta divizare interna o va face sa fie slaba „lut cu fier”: Daniel 2:41-43. Am putea compara situatia divizarii romane cu situatia divizarii grecesti de pe timpul diadohilor:
    http://ro.wikipedia.org/wiki/Diadohi
    http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboaiele_%C3%AEntre_diadohi
    http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Emp%C4%83r%C8%9Birea_Babilonului
    Astfel putem intelege de ce imperiul roman (urmasii fiind europenii) nu a disparut de pe scena politica a lumii, ci a supravietuit in diviziune, asa cum a fost prezis de Daniel, profetul lui Dumnezeu. Daca ne uitam bine, putem vedea ca europenii sunt la conducerea lumii peste tot, putem vedea cum cultura europeana (care de fapt este o neo-cultura romana) s-a impus peste tot in lume. Si in cele din urma, va trebui sa asistam la utimele doua scenarii descrise in Apocalipsa, fiara intai si fiara a doua. Ambele sunt acelasi Imperium Mundi. Prima cade ca urmare a unui razboi de suprematie intre „diadohi”, cele sapte capete (diadohii) nu mai pot rezista in diadohii separate, deoarece cornul cel mic, le aduce pe toate sub autoritatea sa. Iata ca in timpul din urma Imperium Mundi va fi din nou centralizat, sub mana unui imperator iscusit in politica, autoritar in conducere si diabolic in viziunea lui despre societatea umana. Acesta este numit de Biblie sub diferite denumiri ca: „cornul cel mic, omul faradelegii, fiul pierzarii, antichrist”.
    Chem credinciosii Bis Adv la o analiza mai temeinica.

    Apreciază

   • Cel mai bine,este să se meargă pe mai multe(interpretări,posibilități),care se clarifică după derularea evenimentelor istorice.
    cele 10 coarne din Apoc.,sunt 10 împărați care așteaptă să domneasca ” un ceas cu fiara” și..mulți plasează în viitor,mai mult și statuia lui Daniel,se termină tot cu 10(degete).Aici,spun majoritatea,suntem spre finalul istoriei..iar piatra care lovește statuia la picioare semnifică revenirea în slavă a lui Isus.
    Din anumite surse se știe că..deja lumea fost împărțită în 10 de către Clubul de la Roma(anii 1970).

    Verifică asta:

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s